Ouders ondersteunen met de

NSDSK app

.

De app van de Nederlandse Stichting van het Dove en Slechthorende Kind staat ouders ten allen tijde bij in de taalontwikkeling van hun dove of slechthorende kind.

NSDSK biedt begeleiding aan gezinnen van kinderen met gehoorproblemen

De NSDSK (Nederlandse Stichting voor Dove en Slechthorende Kinderen) biedt begeleiding aan gezinnen die een kind met gehoorproblemen gaan krijgen. De problematiek kan al in een vroeg stadium worden gedetecteerd, tijdens de zwangerschap. Als blijkt dat het kind in deze categorie valt zal er een traject worden opgestart van begeleiding, de begeleiding is volledig methodisch uitgedacht. Er ligt echter tijdens het gebruik van de methode meer focus op vragen als: “moeten we gebarentaal leren?” en “moet het kind een gehoorimplantaat krijgen?” dan op de positieve elementen.

Het hebben van een kind met gehoorproblemen is uitdagend maar tegelijkertijd ook weer enorm leuk en leerzaam. De focus vanuit de stichting (en andere zorginstellingen) is vooral medisch, begeleiding op ontwikkeling en psychisch vlak.

De app richt zich vooral op de “zachte” kant, de niet-meetbare zaken. Het gaat er in de app niet om hoeveel woordjes een kind al herkent of kan uitspreken, maar om wat leuk speelgoed is of wat leuke activiteiten zijn die (in het bijzonder) geschikt zijn voor deze groep kinderen.

De methode van de NSDSK was enkel een multomap die gaandeweg het traject vordert wordt gevuld met meer informatie, toelichting en tips. De initiële vraag was om deze methode te digitaliseren.

Over dit project

Platforms

mobile

Klant
Nederlandse Stichting Dove en Slechthorende Kinderen

Release
2020

Design research

Naar aanleiding van de eerste briefing zagen we kansen voor nader onderzoek.

Focusgroepen

Het leek ons enorm interessant en relevant om met ouders te spreken die een kind hebben met gedeeltelijke of volledige gehoorschade. Om zo meer achtergrondinformatie te verzamelen wat hun drijfveren zijn en waar ze vooral problemen of obstakels zijn tegengekomen.

Aan de hand van deze gesprekken in zogenoemde focusgroepen kwam vooral naar voren dat ouders ontzettend veel medische informatie te verwerken krijgen. Dat is voor mensen met een lager opleidingsniveau of een gebrek aan tijd een enorme uitdaging om te consumeren. Dit resulteert er in verschillende gezinnen in dat slechts één ouder volledig ingelicht is of in het geval van multi culturele gezinnen (met onvolledig kennis van de Nederlandse taal) geen van beide ouders de informatie begrijpt.

Een ander onderwerp waar veel ouders al pratende op kwamen was het positieve aspect van de situatie. De multomap is een goede manier van het verzamelen van cruciale informatie maar tegelijkertijd herinnert het ouders er ook aan dat hun kind “niet normaal is”. Voeg daar alle ziekenhuisbezoeken, gesprekken met de NSDSK en andere professionals aan toe en het onderwerp krijgt een enorm negatieve lading.

Brainstorm

De input die we hebben verzameld uit de focusgroepen hebben we omgezet tot een aantal kernprincipes die we als basis hebben gebruikt voor een brainstorm met alle stakeholders binnen de NSDSK.

Conceptvorming

Aan de hand van de concepten die bedacht werden tijdens de brainstorm zijn we aan de slag gegaan met het concept. Het uiteindelijke concept is een informatieve mobiele app die ouders helpt gedurende het behandeltraject en volledig afgestemd is op degene die het gebruikt. We focussen met de content voornamelijk op positiviteit, op de leuke dingen om te doen met je dove/slechthorende kind. Maar ook praktische tips komen voorbij om het leven met een pasgeboren doof/slechthorend kind nét iets eenvoudiger maakt.

Contextgevoelige informatie

De app verstrekt informatie op het juiste moment.

Registratie met enkel de leeftijd van het kind

De app is vrijwel volledig anoniem, het enige wat gebruikers hoeven op te geven is een e-mailadres (ter validatie en voor de opslag van data) en de leeftijd van het kind, in weken. Dit is van belang om de kernfunctionaliteit goed te kunnen laten werken.

ISO 27001 & NEN 7510 gecertificeerde app

Dat de mobiele app volledig anoniem is helpt enorm om het vertrouwen van de ouders te krijgen vanuit het oogpunt van privacy maar ook alle wetgeving (AVG). We slaan niet meer gegevens op dan strikt noodzakelijk, en we zorgen dat kansen op een eventueel datalek zo minimaal mogelijk zijn.

YipYip is ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd waardoor we, niet alleen als zorg app ontwikkelaar maar als app ontwikkelaar in het algemeen constant zeer bewust dienen te zijn van alle beveiligingsmaatregelen die moeten worden getroffen.

Persoonlijke tijdlijn met relevante content

Een uitbreidbare tijdlijn met informatie die op het juiste moment in de ontwikkeling van het kind komt.

Informatie samengesteld voor jou

De tijdlijn is de belangrijkste functionaliteit en kern van de mobiele app en geeft artikelen die relevant zijn aan de leeftijd van het kind – welke is opgegeven bij de registratie. Ouders met een pasgeboren kind hebben immers behoefte aan andere informatie dan ouders wiens kind al twee jaar oud is. In het begin zijn er ook hele andere behoeften zoals het overbrengen van informatie aan familie en in een latere fase gaan zaken als spelen zoals; waar moeten we op letten bij het kiezen van een geschikte basisschool?

De tijdlijn is in principe content die dus niet gekoppeld is aan een datum (zoals in een nieuws app of social media app) maar aan een moment in het leven van een kind. Het kan dus voorkomen dat informatie al vele maanden oud is.

Uitbreiden van bestaande content

Ondanks dat informatie niet aan tijd gebonden is kan deze wel verder worden uitgebreid. Het is dus geen 'vast stramien' die iedere gebruiker te zien krijgt. Gaandeweg leert de NSDSK van het gebruik maar komen er ook nieuwe medische methoden en hulpmiddelen. Deze informatie kan eenvoudig worden toegevoegd aan de app middels een speciaal maatwerk ontwikkeld Content Management System (CMS).

Nuttige extra functionaliteiten

Waardevolle toevoegingen in de app om het geheel toegankelijker en bruikbaarder te maken.

Alle content automatisch vertaald

Omdat ouders, die begeleid worden door de NSDSK, gezinnen zijn uit alle lagen van de samenleving zijn bleek dat taalbegrip een belangrijk thema is. Gezinnen met een migratieachtergrond vooraan, niet alleen eerste generatie maar ook tweede of derde generatie hebben moeite met bepaalde teksten en met name medische termen zijn lastig.

Gevolg hiervan is dat ouders handmatig in Google Translate artikelen over gaan typen, of via Google Goggles een pagina scannen en laten vertalen. Dit laatste geeft niet altijd een voldoende resultaat en het leek ons dan ook goed om de moeite te besparen van het over typen.

Ouders kunnen uit een lijst van talen kiezen om de content automatisch door Google Translate heen te halen. We laten het altijd zien dat een artikel is vertaald middels Google Translate maar zorgt er wel voor dat ze de content goed kunnen consumeren.

Uitleg van moeilijke (medische) termen

Google Translate geeft echter geen oplossing voor het uitleggen van complexe medische termen. Termen als audiotieve neuropathie of CI implaat worden niet goed/onvoldoende vertaald. We hebben dan ook een lijst opgesteld met de opdrachtgever van woorden die uitleg behoeven.

Deze “moeilijke woorden” zijn aantapbaar vanuit ieder artikel waarin ze gebruikt worden, waarna ze verder uitgelicht worden in de app. De app herkent deze woorden volledig automatisch in een tekst – zodat de redactie niet op dat specifieke moment hoeft na te denken over welke woorden mogelijk complex zijn.

De intelligente feed leert van het leesgedrag en persoonlijke likes

De tijdlijn is een intelligente variant die rekening houdt met het leesgedrag van gebruikers en welke artikelen er leuk of juist niet leuk worden gevonden. Ook de artikelen die worden opgeslagen tellen hierin mee.

Betrouwbare informatie

Medische informatie moet ten alle tijden betrouwbaar en gecontroleerd zijn.

Informatie wordt geplaatst door échte begeleiders

Mensen die ook daadwerkelijk bij de gezinnen over de vloer komen voor begeleiding. Zij weten wat er speelt onder ouders, waar ze mee worstelen en waar de behoeften liggen. Vooral als het gaat om mogelijke gaten in de methodiek die wordt ingezet maar ook als het actualiteiten betreft voor specifieke groepen. Omdat de mobiele app specifiek voor deze groep mensen is kan er snel content worden geplaatst of aangepast.

Ervaringen van anderen

Verhalen van andere ouders met kinderen die gehoorschade hebben, zijn enorm waardevol. Deze ervaringen roepen vaak herkenbaarheid op bij ouders en geven een

UX & UI design van de app

Tijdens de zoektocht naar de juiste visuele stijl hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Betrouwbaarheid

De app moet betrouwbaarheid uitstralen. Het is immers een zorg app waar logischerwijs medische informatie in te vinden is. Enerzijds bereiken we dit door de kleurstellingen van de NSDSK over te nemen en te verwerken in een app maar anderzijds door niet teveel informatie van de gebruiker te vragen maar wel op de juiste momenten informatie te presenteren.

Positiviteit

Het is voor ouders heftig om geconfronteerd te worden met de problematiek van slechthorendheid. Het consumeren van informatie moet op een zo positief mogelijke manier en niet zwaar aanvoelen. De grootste winst hiervan zit in de content en de wijze waarop dit geschreven wordt, de user interface moet dat echter wel ondersteunen. We gebruiken dan ook een hoop lichte kleuren en zetten accenten waar nodig.

Speels karakter

De gebruikte fotografie moet speelsheid uitstralen maar ook de interface. We gebruiken vriendelijke en speelse vormen. Er worden veelal ronde vormen gebruikt en de golfbeweging (uit het logo) trekken we door in verschillende delen van de app. Daarnaast hebben we het kleurenpallet uitgebreid ten behoeve van de labeling van content met ditzelfde uitgangspunt.

Samen van jouw visie een app maken?

Van webapplicaties tot mobile apps, alle software ontwikkelen we op maat.

We zijn altijd enthousiast en gemotiveerd om te praten over nieuwe ideeën, concepten of business opportunities. Kom gerust een keer op de koffie in Rotterdam voor een vrijblijvend gesprek!